Pavel Kalous - pastor

Kdo je pastor Pavel Kalous.Pastor Pavel Kalous (53) piel poprv do crkve na podzim roku 1986. Tehdy to byla mal skupinka crkve metodist, kter se schzela vpronajatm prostoru crkve husitsk v Plzni. Zde se tak krtce nato obrtil, pijal Krista za svho Pna a Spasitele a nsledn byl poktn. Zhy po svm ktu pijal i sv povoln do sluby kazatele na pln vazek. Proto soubn se svm vysokokolskm studiem zaal studovat semin pro budouc kazatele, pozdji jet doplnn sborovou biblickou kolou, semini pro pastory v USA a dvoumsn studijn st vJin Koreji. Po splnn vech podmnek, byl tehdejm metodistickm biskupem ordinovn na fare duchovnho splnou odpovdnost.

Po dokonen studi na vysok kole nejprve nastoupil na vojenskou nhradn slubu, kterou vykonal jako pracovnk Stediska kesansk pomoci a soubn jako duchovn pracovnk ve vzen.
Po skonen tto sluby nastoupil na dobu jednoho roku jako asistent kazatele sboru vPlzni. Vlistopadu roku 1993 byl instalovn jako samostatn zodpovdn duchovn sboru metodist vLitomicch.

Po modlitbch a postech se rozhodl vjnu roku 2003 poslechnout Boho hlasu a tuto denominaci dn opustit a na zelen louce zaloit nov svobodn evangelikln sbor Ichthys. Tuto vizi se nsledn rozhodlo sdlet tak asi osm metodist. A tak vznikl sbor Ichthys. Vsouasn dob sbor Ichthys navtvuje (vtinou pravideln, nkte nepravideln) okolo 80 lid, vetn dt. Sbor stle roste a rozvj sv aktivity. Mezi jeho vznamn aktivity pat zaloen dalho sboru vnedalekch Lovosicch (od bezna 2012). Sbor m tak misijn stanici v Tebun.

Pastor Pavel Kalous je enat. Senou Dou maj dva syny, Ondeje a tpna.

alternativn navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLDE|KE STAEN|GALERIE|KAPELA|KONTAKT