sdílej

sdílejte na facebooku

sdílejte na twitteru

   ÚVODNÍK      Mirjam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kúšské ženě, kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku. Říkali: "Což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším prostřednictvím?" Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.

(Nu 12,1-3)


      Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!

(Ž 105,15)


    Vždy, když se někdo postaví proti pomazaným služebníkům, jímá mě svatá „hrůza“. Vím moc dobře, co k tomu Písmo říká. David, ještě jako mladík, ačkoliv byl králem Saulem mnohokrát pronásledován, Saul po něm házel kopím, nikdy se David proti němu nepostavil, natož, aby proti němu jakkoliv útočil. Dokonce, i když k tomu měl příležitost, kterou jeho souputníci považovali za „to je od Hospodina“, na krále nezaútočil.
    Svým mužům řekl: "Chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. (1S 24,7-8)
    Občas někdo namítne, že jsme si před Bohem přece všichni rovni. Jistě, amen! Ale ne svým povoláním (pomazáním)! Miriam, když mluvila proti Mojžíšovi (a Bůh to slyšel), vážně onemocněla! Kórachovci na tom byli ještě mnohem hůře, zemřeli! Míkal, když pohrdla Davidem, nikdy neměla děti! Nepěkný byl konec krále Achaba a jeho ženy Jezábel, kteří stáli nejen proti Eliášovi, ale i proti dalším Božím prorokům. Zažil jsem to v církvi kolem sebe, i na vlastní kůži. Smutné osudy těch, kteří stáli či osnovali pikle proti pomazaným Božím, vážné zdravotní problémy, absence požehnání v práci či firmě, v rodině, sebevraždy, psychické problémy, neplodnost …
    Kdysi jsem se ptal jednoho bratra z jednoho sboru, který si ztěžoval na své představené v církvi, zda-li se za ně také pravidelně modlí, zda-li si dává pozor na jazyk, když mluví o svých autoritách s třetí osobou, řekl, že ne ...  
    Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné. (Žd 13,17; B21)  
   V Kristu
Pavel Kalous, pastorPoslední aktualizace: 25/03/20 15:34

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Naše křesťanské společenství nepobírá ani nepožaduje od státu žádné finanční prostředky. Jeho činnost a aktivity jsou hrazeny jedině a pouze z dobrovolných darů svých členů, sympatizujících dárců či sponzorů.

kdo jsme

Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které uznává Písma Starého i Nového zákona

jako Bohem určený základ své víry a života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na Zemi. Ichthys je svobodným společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.

Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovali všechno, co jim přikázal. Jinde říká - "Milujte." Naše víra nechť se uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho jméno.


AKTUÁLNĚ
Téma pro biblické skupinky.

Téma: Život a služba první církve (… navraťme se ke kořenům).

Skutky apoštolské 9:1  Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 2  a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.... (čti celou kapitolu).


POZOR. POZOR. POZOR.

CDčka naší hudební chválicí skupiny "Nadosah" stále k dispozici.
K dispozici.


Základy víry.

Každé úterý (18:00).

Info: Nová série „Základů křesťanské víry“ začíná letos v březnu (termín bude upřesněn).

Lekce jsou zdarma a k ničemu nezavazují.

Každý je srdečně vítaný.


Biblická hodina: středa 25. březen - 18.00

Info: ZRUŠENO.

Bible: ...


Biblické slovo pro tyto dny:

Žalm 91:1  Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. 2  Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." 3  Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. 4  Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. 5  Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, 6  moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. 7  Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. 8  Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. 9  Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 10  nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.


Z nedělního kázání dne 15. března:

... Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl: "Běda, můj pane, co teď budeme dělat?" 16  Odvětil: "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi." 17  Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši ... (2Královská 6:15)


Nedělní shromáždění: 29. březen - 9.30

Info: ZRUŠENO.

_

Nezapomínejme si dělat svůj osobní pravidelný čas na Pána, mít svůj "pokojík obecenství". (Mt 6:6)

Biblický Jób se Bohu vyznává:

"Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem." (Jób 42:5)

Ať je i v tomto čase naší přítomností Kristus ve Slově Písma a nikoliv Facebook nebo YouTube.

_

Téma: Kdo je Hospodinův, ke mně!

Biblický oddíl:   ... Řekli mi: »Udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.« 24  Řekl jsem jim: Kdo má zlaté náušnice, ať si je strhne a donese mi je. Hodil jsem to do ohně, a tak vznikl tento býček." 25  Mojžíš viděl, jak si lid bezuzdně počíná; to Áron jej nechal počínat si bezuzdně ke škodolibosti jejich protivníků. 26  Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci. ... (čti celé Exodus 32:23-35)

Info: Ichthys, Lovosice - 17.00 (husitský kostel, ul. Krátká) - ZRUŠENO.


Co nás čeká:

_

_ Na každou "středu" a "neděli" budou k dispozici vyučování a kázání (mp3 mejlem).

_ V případě potřeby individuální duchovní (i praktické) péče volejte pastora.

_ .

_ Nová série "Základů křesť. víry" začíná 31. března - úterý - 18:00

_ "Večer modliteb a chval" - pátek - 3. duben - 18.00

_ "Dětský tábor" (od 25. července, bližší info Š. Malevičová)alternativní navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLÁDEŽ|KE STAŽENÍ|GALERIE|KAPELA|KONTAKT


TOPlist