sdílej

sdílejte na facebooku

sdílejte na twitteru

   ÚVODNÍK      Mirjam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kúšské ženě, kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku. Říkali: "Což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším prostřednictvím?" Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.

(Nu 12,1-3)


      Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!

(Ž 105,15)


    Vždy, když se někdo postaví proti pomazaným služebníkům, jímá mě svatá „hrůza“. Vím moc dobře, co k tomu Písmo říká. David, ještě jako mladík, ačkoliv byl králem Saulem mnohokrát pronásledován, Saul po něm házel kopím, nikdy se David proti němu nepostavil, natož, aby proti němu jakkoliv útočil. Dokonce, i když k tomu měl příležitost, kterou jeho souputníci považovali za „to je od Hospodina“, na krále nezaútočil.
    Svým mužům řekl: "Chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. (1S 24,7-8)
    Občas někdo namítne, že jsme si před Bohem přece všichni rovni. Jistě, amen! Ale ne svým povoláním (pomazáním)! Miriam, když mluvila proti Mojžíšovi (a Bůh to slyšel), vážně onemocněla! Kórachovci na tom byli ještě mnohem hůře, zemřeli! Míkal, když pohrdla Davidem, nikdy neměla děti! Nepěkný byl konec krále Achaba a jeho ženy Jezábel, kteří stáli nejen proti Eliášovi, ale i proti dalším Božím prorokům. Zažil jsem to v církvi kolem sebe, i na vlastní kůži. Smutné osudy těch, kteří stáli či osnovali pikle proti pomazaným Božím, vážné zdravotní problémy, absence požehnání v práci či firmě, v rodině, sebevraždy, psychické problémy, neplodnost …
    Kdysi jsem se ptal jednoho bratra z jednoho sboru, který si ztěžoval na své představené v církvi, zda-li se za ně také pravidelně modlí, zda-li si dává pozor na jazyk, když mluví o svých autoritách s třetí osobou, řekl, že ne ...  
    Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné. (Žd 13,17; B21)  
   V Kristu
Pavel Kalous, pastorPoslední aktualizace: 3/04/21 14:23

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Naše křesťanské společenství nepobírá ani nepožaduje od státu žádné finanční prostředky. Jeho činnost a aktivity jsou hrazeny jedině a pouze z dobrovolných darů svých členů, sympatizujících dárců či sponzorů.

kdo jsme

Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které uznává Písma Starého i Nového zákona

jako Bohem určený základ své víry a života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na Zemi. Ichthys je svobodným společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.

Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovali všechno, co jim přikázal. Jinde říká - "Milujte." Naše víra nechť se uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho jméno.


AKTUÁLNĚ
Téma pro biblické skupinky.

Téma: Život a služba první církve (… navraťme se ke kořenům).

Skutky apoštolské 17:1 Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apollonii a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagógu. 2 Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil, 3 vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. "A ten Mesiáš", řekl Pavel, "je Ježíš, kterého já vám zvěstuji." .... (čti celou kapitolu).


POZOR. POZOR. POZOR.

CDčka naší hudební chválicí skupiny "Nadosah" stále k dispozici.
K dispozici.


Základy víry.

Každé úterý.

Info: Nová série „Základů křesťanské víry“ - (18.00) - podzimní lekce dokončeny.

Lekce jsou zdarma a k ničemu nezavazují.

Každý je srdečně vítaný.


Biblická hodina: středa -. duben - 18.00

Pozastaveno.

Biblická hodina běží pravidelně formou audio - mp3. Dostanete na: Uschovna.cz

Eventuelně na vyžádání.

_


Nedělní shromáždění: 4. duben - 9.30

Téma: Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Biblický oddíl: Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. 2  Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 3  Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 4  A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. 5  Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? 6  Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, 7  že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." 8  Tu se rozpomenuly na jeho slova, 9  vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 10  Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. 11  Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.(Lukáš 24:1-11)

_

Info: Pro litoměřické - 9.30 (a ti ve spádové blízké oblasti, nikoliv Lovosice)

V hlavním sále bude max. 10 lidí, další budou v místnosti pro besídku a odposlechem (max. 10.).

Bude vysluhována památka svaté večeře Páně.

Info: Pro lovosické - 15.00 (a ti ve spádové blízké oblasti, nikoliv Litoměřice)

Info: Pro děčínské - 17.30 (Děčín, ul. Šikmá)


Co nás čeká:

_ Chybí-li vám naše sborové chvály, zadejte do okénka YouTube: Ichthys, Nadosah (a třeba jméno našeho pastora)

_

_ Nová série "Základů křesť. víry" - každý čtvrtek - 17.00 (Děčín), pozastaveno.alternativní navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLÁDEŽ|KE STAŽENÍ|GALERIE|KAPELA|KONTAKT


TOPlist